دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

آزمون ها 

 
رتبه های برتر آزمون های ادواری مرآت مرحله اول (94/01/20)
1 تارا مرادی رتبه دوم مدرسه
2 عسل افخمی نژاد رتبه اول مدرسه
3 فاطمه صفری رتبه سوم مدرسه
4 یاسمن میر تقی رتبه اول پیشرفت درسی
5 غزاله رضایی رتبه دوم پیشرفت درسی
6 مژده ثامری رتبه سوم پیشرفت درسی
7 شقایق روشنی رتبه اول مدرسه
8 مبینا محمدی رتبه دوم مدرسه
9 ملیکا اسدی رتبه سوم مدرسه
10 شقایق روشنی رتبه اول پیشرفت درسی
11 شکیبا شاه حسینی نیا رتبه دوم پیشرفت درسی
12 مبینا محمدی رتبه سوم پیشرفت درسی
13 سمانه احمدی رتبه اول مدرسه
14 انیس محمد حسینی رتبه اول مدرسه
15 دیبا طاعتی رتبه دوم مدرسه
16
شکیبا ادب آموز
رتبه دوم مدرسه
17 مارال امن زاده رتبه دوم مدرسه
18 انیس محمد حسینی رتبه اول پیشرفت درسی
19 شمیمه جوینده رتبه دوم پیشرفت درسی
20 کیمیا رحیمی رتبه سوم پیشرفت درسی
21 ارغوان خوشنام رتبه اول مدرسه
22 الهام طاهر زاده رتبه اول مدرسه
23 سوگند رضایی  رتبه سوم مدرسه
24 ارغوان خوشنام رتبه دوم پیشرفت درسی
25 الهام طاهر زاده رتبه اول پیشرفت درسی
26 سوگند رضایی رتبه سوم پیشرفت درسی
27 سمیرا حاجی زاده رتبه دوم مدرسه
28 غزاله آقایی رتبه سوم مدرسه
29 یاسمن رهگذر رتبه اول مدرسه
30 غزاله آقایی رتبه دوم پیشرفت درسی
31 نیوشا مفتاحی رتبه سوم پیشرفت درسی
32 یاسمن رهگذر رتبه اول پیشرفت درسی
33 ساناز بیگلری رتبه دوم مدرسه وسوم استان
34 فاطمه سادات بوذری رتبه اول مدرسه و استان
35 فاطمه سادات بوذری رتبه اول پیشرفت درسی
رتبه های برتر آزمون های ادواری مرآت مرحله اول (93/08/21)
1 تارا مرادی رتبه اول مدرسه
2 مهسا بابا ولی رتبه سوم مدرسه
3 نیکتا صفوی رتبه اول مدرسه
4 دیبا طاعتی رتبه دوم مدرسه
5 آناهیتا شعمچی رتبه دوم مدرسه
6 ساغر حمدالهی رتبه دوم مدرسه
7 تارا پورمند رتبه سوم مدرسه
8 مارال امن زاده رتبه اول مدرسه
9 سمیرا حاجی زاده رتبه اول مدرسه ودوم استانی
10 عسل افخمی نژاد رتبه دوم مدرسه
11 فاطمه السادت میر هادی رتبه سوم مدرسه
12 آتنا حیدری پناه رتبه اول مدرسه
13 شبنم زنگنه رتبه اول مدرسه
14 سمانه احمدی رتبه سوم مدرسه
15 فاطمه فاضلی ها رتبه اول مدرسه
16 دریا جهرمی رتبه دوم مدرسه
17 سید شکیبا ادب آموز رتبه سوم مدرسه
18 زهره قربانی رتبه اول مدرسه
19 ساناز بیگلری   رتبه دوم مدرسه
20 سپیده فریدونی
رتبه سوم مدرسه
     
 
 
رتبه های برتر آزمون های ادواری مرآت مرحله دوم 93/09/24
1 نیوشا مفتاحی رتبه دوم مدرسه
2 نوشا جلالی رتبه سوم مدرسه و استانی
3 شمیم جوینده رتبه مدرسه و پنجم پیشرفت درسی 
4 کیمیا روحی رتبه سوم مدرسه
5 انیس محمد حسینی رتبه سوم در پیشرفت درسی
6 شیکیبا ادب آموز
رتبه اول مدرسه
7 دیبا طاعتی رتبه دوم مدرسه
8 ملیکا سادات حسینی رتبه سوم مدرسه و پنجم استان
9 شقایق خوش فطرت رتبه دوم پیشرفت درسی
10 سحر مرتضوی اقدم
رتبه دوم و چهارم پیشرفت درسی مدرسه و استان
11 ماهرخ مظفری رتبه اول پیشرفت درسی و دوم استان
12 فاطمه فاضلی ها رتبه سوم مدرسه
13 ندا آشتیان رتبه اول مدرسه
14 فاطمه احمدی رتبه دوم پیشرفت درسی ،دوم استان ،ششم کشور
15 فاطمه فاطمی قمی رتبه سوم پیشرفت درسی ،سوم استان ،نهم کشور
16 پانته آ جهانشیری رتبه اول پیشرفت درسی اول استان ،چهارم کشور
17 فاطمه احمدی رتبه اول مدرسه ،اول استان
18 فاطمه فاطمی قمی رتبه سوم مدرسه ،و سوم استان
19 غزاله آقایی رتبه سوم مدرسه
20 ساناز بیگلری رتبه سوم مدرسه
21 زهره قربانی رتبه اول مدرسه
22 غزاله آقایی رتبه اول پیشرفت درسی و سوم استان
23 یاسمن رهگذر رتبه اول مدرسه و رتبه سوم استان
24 نیوشا مفتاحی رتبه دوم مدرسه
25 فاطمه سادات بوذری رتبه دوم مدرسه
26 گیتی دلاور میاب رتبه دوم پیشرفت درسی
27 مینا محمدی رتبه اول پیشرفت درسی
28 مینا محمدی رتبه اول مدرسه
29 رویا جهرمی رتبه سوم مدرسه
30 گیتی دلاور میاب رتبه سوم مدرسه
31 تارا مرادی رتبه اول مدرسه
32 زینب سادات پور سعدی رتبه سوم مدرسه
33 شیوا محمد خانلو رتبه دوم مدرسه
34 شیوا بیگلری رتبه اول پیشرفت درسی در مدرسه و استان
35 شیوا محمد خانلو رتبه سوم پیشرفت درسی و سوم استان، سوم مدرسه
36 مریم مقیسه رتبه دوم پیشرفت درسی در مدرسه و استان
37 سحر مرتضوی رتبه دوم مدرسه
     
 
 
رتبه های برتر آزمون های ادواری مرآت مرحله سوم93/11/12
 
1 الهام عطاری رتبه سوم مدرسه- رتبه چهارم استان
2 سمیرا حاجی زاده رتبه دوم مدرسه-رتبه دوم استان
3 یاسمین رهگذر رتبه اول مدرسه- رتبه اول استانی
4 الهام عطاری رتبه اول در پیشرفت درسی مدرسه و استان
5 نگار جلیلی رتبه سوم مدرسه
6 مبینا محمدی رتبه سوم درسی-رتبه سوم مدرسه
7 شبنم زنگنه رتبه دوم مدرسه
8 ریحانه هاشمیان رتبه اول مدرسه
9 ملیکا اسدی رتبه اول پیشرفت درسی در مدرسه-رتبه دوم مدرسه
10 رژین امینی رتبه دوم پیشرفت درسی در مدرسه-رتبه اول مدرسه
11 نگین هاشمی رتبه اول در پیشرفت مدرسه
12 سوگند فاطمی کرد رتبه دوم پیشرفت درسی مدرسه
13 رژینا شیر دلان رتبه سوم پیشرفت درسی
14 نگین سیف زاده رتبه اول مدرسه
15 زهرا ماچیانی رتبه دوم مدرسه
16 حدیثه سامانی پور رتبه سوم مدرسه
17 سمیرا حاجی رتبه سوم پیشرفت درسی
18 یاسمن رهگذر رتبه دوم پیشرفت درسی در مدرسه و استان
19 رومینا معافی رتبه اول مدرسه
20 زهره قربانی رتبه  دوم  مدرسه
21 فاطمه بوذری رتبه سوم مدرسه
22 رومینا معافی رتبه اول پیشرفت درسی در مدرسه و استان
23 دیبا طاعتی رتبه دوم مدرسه
24 شکیبا ادب آموز رتبه سوم مدرسه رتبه سوم پیشرفت تحصیلی
25 مارال امن زاده رتبه اول مدرسه -ورتبه چهارم پیشرفت در استان
26 دیبا طاعتی رتبه دوم پیشرفت درسی
27 سحر مرتضوی رتبه اول مدرسه
28 فاطمه فاضلی ها رتبه سوم مدرسه
29 ندا آشیان رتبه دوم مدرسه
30 ارغوان خوشنام رتبه دوم پیشرفت درسی در مددرسه
31 الهام طاهر زاده رتبه اول در پیشرفت درسی
23 ریحانه جعفری رتبه سوم پیشرفت درسی
 
 
رتبه های برتر آزمون های ادواری مرآت مرحله چهارم 93/12/12
 
1 دنیا شهیدی رتبه سوم مدرسه
2 عسل افخمی نژاد رتبه اول مدرسه -اول استانی
3 تارا مرادی رتبه دوم پیشرفت درسی در مدرسه و استان 
4 دنیا داننده رتبه سوم پیشرفت درسی در مدرسه
5 رژین امینی رتبه اول مدرسه
6 ملیکا اسدی رتبه  دوم پیشرفت در مدرسه
7 نیکتا صفوی رتبه سوم  مدرسه
8 تارا مردای رتبه دوم مدرسه رتبه چهارم استانی
9 شقایق روشنی رتبه سوم پیشرفت درسی در مدرسه
10 شکیبا شاه حسینی رتبه اول در پیشرفت درسی مدرسه و استان
11 سیده سارا حسینی رتبه اول مدرسه
12 فاطمه سلوکی  رتبه سوم مدرسه
13 مریم اوجاقی رتبه دوم مدرسه
14 انیس محمد حسینی رتبه دوم پیشرفت در مدرسه
15 دنیا طاعتی رتبه اول مدرسه
16 سیده شکیبا ادب آموز رتبه سوم مدرسه
17 شمیمه جوینده رتبه اول پیشرفت درسی و رتبه چهارم در استان
18 ساغر حمدالهی رتبه اول در مدرسه و استان
19 سحر مرتضوی رتبه سوم مدرسه و رتبه چهارم استان
20 ملیکا نوروزی رتبه دوم مدرسه و رتبه چهارم استان
21 ملیکا سادات حسینی رتبه سوم پیشرفت درسی در مدرسه و استان
22 الهام عطاری رتبه دوم مدرسه و رتبه سوم استان
23 سمیرا حاجی زاده رتبه سوم مدرسه و رتبه چهارم استان
24 یاسمن رهگذر رتبه اول مدرسه و رتبه دوم استان
25 زهره قربانی رتبه اول مدرسه و رتبه چهارم استان
26 ساناز بیگلری رتبه سوم مدرسه
27 فاطمه سادات بوذری رتبه دوم مدرسه