دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

مشخصات فضای دبیرستان

فضاها و امکانات
دبیرستان غیر دولتی دخترانه کاوشگران
شماره ی نو سازی : 1217-3192/2
ظرفیت نوسازی : 160
کد مدرسه : 13970207
شماره حساب مدرسه 12077186/67 ملت عظیمیه کرج
سال راه اندازی : 86-85
آدرس و تلفن مدرسه : کرج عظیمیه - باتلاتر از میدان اسبی -بلوار استقلال شمالی- خیابان گلستان سوم شرقی -پلاک 3
مساحت :600 متر 
تعداد کلاس : 11
کلاس هوشمند :2
 دفتر مدیریت ،کتابخانه ،آزمایشگاه ، سایت ، اتاق مشاوره ، اتاق پرورشی ، دفتر معاونین ، دفتر دبیران ، بوفه