دبیرستان دخترانه کاوشگران (دوره دوم)
 

کادر اداری و اجرایی

مدیریت دبیرستان :خانم تامینه گلستان آرا
 
معاونین : خانم خلیلی ، خانم انتظاری و خانم کارگر
 
معاون پرورشی : خانم مهری 
 
 معاون اجرایی :خانم میرالی
 
مسئول اتوماسیون و امور کامپیوتری : خانم امیر حسینی
 
مربی بهداشت : خانم زیبا کردار
مربی بسیج : خانم مردانی